Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΟΜΕΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΡΑΚΟ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Θέμα: «Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για την επεξεργασία, την κατάστρωση των γενικών αρχών καθώς και του πλαισίου προσχεδίου νόμου για τη νέα αρχιτεκτονική του διοικητικού και αυτοδιοικητικού συστήματος της χώρας»
Α. Με την υπ’ αριθμ.  806/12.11.2009  απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γιάννη Ραγκούση (ΦΕΚ 491/τ.ΥΟΔΔ/19.11.2009), συγκρoτήθηκε στο υπουργείο ομάδα εργασίας αποτελούμενη από πανεπιστημιακούς και εμπειρογνώμονες της αυτοδιοίκησης.

Έργο της ομάδας ήταν η επεξεργασία, η κατάστρωση των γενικών αρχών, καθώς και του πλαισίου προσχεδίου νόμου για την αναμόρφωση της νομοθεσίας που διέπει τη διοικητική οργάνωση της χώρας τόσο σε επίπεδο διοικητικής αποκέντρωσης όσο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Το έργο της ομάδας εργασίας θα έπρεπε να είχε περατωθεί έως τις 31.1.2010.

Η αποζημίωση των μελών της ομάδας εργασίας και της γραμματείας της Επιτροπής  θα καθορίζονταν με κοινή υπουργική  απόφαση των υπουργών Εσωτερικών,       Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών. 

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός Εσωτερικών, και καλείται να καταθέσει τα σχετικά έγγραφα στην Εθνική Αντιπροσωπεία :

1. Ποιο το συνολικό ποσό αποζημίωσης της ανωτέρω Ομάδας Εργασίας και ποιο το ποσό ανά μέλος της επιτροπής ;

2. Να κατατεθεί στην Εθνική Αντιπροσωπεία το παραδοτέο έργο της ομάδας εργασίας. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου